Adatvédelmi tájékoztató

Sliver-Plan Kft.

A jelen Adatvédelmi Tájékoztató ismerteti, hogy milyen személyes adatokat gyűjtünk Önről, és hogy azt hogyan használjuk fel.

A Tájékoztató célja hogy meghatározza a Sliver-PLan Kft-nél, mint adatkezelőnél zajló valamennyi, a személyes adatokat érintő adatkezelési tevékenység jogszerű feltételeit és kereteit, és hogy elősegítse az adatok biztonságos kezelését, megelőzve, illetve megakadályozva ezzel bármiféle jogosulatlan vagy jogellenes adatkezelés kialakulását.

A Sliver-PLan Kft. bármikor jogosult a Tájékoztató tartalmát külön értesítés nélkül egyoldalúan megváltoztatni. A hatályos, valamint a módosított Tájékoztatók a Sliver-Plan Kft. honlapján elérhetők.

Adatkezelő:
A Sliver-Plan Kft., mint adatkezelő felelős az Ön által megadott személyes adatok kezeléséért és biztonságáért a vonatkozó adatvédelmi jogszabályok értelmében.

Adatkezelő elérhetőségei:
sliver-Plan Kft
cégjegyzékszám:    07 09 16458
székhely:                 8060 Mór, Zrínyi Miklós utca 63.
email:                       info@forgacs.hu
honlap:                    www.forgacs.hu

Az adatkezelés helye:
Az Ön adatai a Sliver-Plan Kft. székhelyén illetve Magyarországon üzemeltetett külső szervereken kerülnek tárolásra. Az adatok az Ön beleegyezése alapján vagy jogszabályi kötelezettség teljesítése érdekében az Európai Gazdasági Térség területén működő beszállítóinknak átadásra kerülhetnek.

Az adatkezelés jogalapja:
– Az Ügyfél és a Sliver-Plan Kft. közötti szerződés létrehozásával, fenntartásával vagy esetleges megszűntetésével függ össze (szerződéses jogalap);
– Az adatkezelést jogszabály rendeli el (jogi kötelezettség teljesítése);
– Ön kifejezetten hozzájárul személyes adatai jól körülhatárolható célból történő adatkezeléséhez (hozzájárulás);
– az adatkezeléshez a Sliver-Plan Kft.-nek olyan jogos érdeke fűződik, amellyel szemben nem élvez elsőbbséget az érintett olyan érdeke, alapvető joga és szabadsága, amely a személyes adatok védelmét teszik szükségessé (jogos érdek).

Az adatkezelés célja:
A Sliver-Plan Kft. személyes adatot csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezel Ügyfeleiről, illetve az érintettekről. A Sliver-Plan Kft. adatkezelésének elsődleges célja az Ügyfeleivel történő kapcsolattartás a megkötött szerződések teljesítése, illetve ilyen szerződés létrehozása és fenntartása. Az Ügyfelek legmagasabb minőségű kiszolgálása érdekében az Ön hozzájárulása esetén a Sliver-Plan Kft. az adatokat üzleti ajánlatok adása, valamint marketing- és reklám célból is felhasználja.

A személyes adatokat a Sliver-Plan Kft. kizárólag az adatkezelési cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli, figyelembe véve a jogszabályi előírásokat és az érintettek érdekeit is.

A Sliver-Plan Kft. a jogszabályokban meghatározott feltételek és/vagy a cél megszűntével az adatokat törli, zárolja, vagy ha erre lehetősége van, álnevesíti vagy anonimizálja.

A kezelt személyes adatok köre és forrása:
A Sliver-Plan Kft. kizárólag a partneri kapcsolattartáshoz szükséges adatait kezeli, így az Ön nevét, munkavégzéshez használt telefonszámát, e-mail címét. Ha Ön magánszemélyként került a Sliver-Plan Kft-vel kapcsolatba, az Ön által megadott számlázási vagy szállítási cím is személyes adatnak minősülhet. A Sliver-Plan Kft. kizárólag az Ügyfelektől közvetlenül kapott személyes adatot kezel.

Az adatokhoz való hozzáférés harmadik személyek által:
Az Ön személyes adataihoz a Sliver-Plan Kft. informatikai szolgáltató partnerei hozzáférhetnek. A Sliver-Plan Kft ezen partnerei kizárólag az informatikai feladatok ellátásához szükséges mértékben és ideig férhetnek hozzá az Ön adataihoz, és ez a hozzáférés nem jelenti az adatok átadását.

A Sliver-Plan Kft. a kapcsolattartási adatokat szavatossági/jótállási kötelezettség teljesítése érdekében illetve az Ön beleegyezése esetén gyártói terméktámogatás céljából megoszthatja.

Amennyiben a megrendelt termékek kiszállítását a Sliver-Plan Kft. szerződéses fuvarozó partnere végzi, az Ön kapcsolattartáshoz szükséges adatai átadásra kerülnek a megrendelés teljesítése és a termékek kiszállítása érdekében a fuvarozó partner részére.

A Sliver-Plan Kft. minden, az Ön adataihoz hozzáférő partnerétől megköveteli a vonatkozó adatvédelmi jogszabályok betartását.

Az adatok megőrzésének ideje:
A szerződések teljesítésével kapcsolatban kezelt adatokat a szerződés teljesítését követő 5 évig őrizzük meg,  a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:22. § (1) bekezdése szerinti általános elévülési időnek megfelelően.

A számviteli bizonylatokon szereplő adatokat a bizonylat kiállítását követő 8 évig tároljuk (jogszabály által elrendelt adatkezelés).

Az Ön hozzájárulása alapján kezelt kapcsolattartási adatait mindaddig tároljuk, amíg nem kéri azok törlését.

Az Ön jogai személyes adataival kapcsolatban:
– Hozzáférési jog: A Sliver-Plan Kft. kérelemre tájékoztatást ad:
– az Önről a Sliver-Plan Kft. által kezelt vagy birtokában lévő személyes adatokról;
– arról, hogy kik és milyen célból ismerhetik, ismerték meg az adatokat, illetve hogy történt-e adattovábbítás vagy adatátadás valamely arra jogosult számára;
– esetleges adatvédelmi incidens bekövetkezte esetén az incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről;
– az Önt megillető jogokról és az őt terhelő kötelezettségekről, valamint jogorvoslati lehetőségeiről.
– Helyesbítés, módosítás joga: Kérheti személyes adatai helyesbítését, amennyiben helytelenek.
– Törléshez való jog: Bármikor kérheti bármely a Sliver-Plan Kft. által nyilvántartott és feldolgozott adatának törlését. Erre irányuló kérése esetén adatait töröljük, vagy amennyiben ez technikailg nem lehetséges, anonimizáljuk.

Nem töröljük azonban az adatokat, amennyiben:
-nyitott megrendelése van, amely még nem került szállításra, vagy részlegesen szállítottuk;
-Sliver-Plan Kft. felé bármilyen jogcímen tartozása áll fenn;
-Ön és a Sliver-Plan Kft. között adásvételi vagy szállítási szerződés jött létre: ez esetben az  ügylethez köthető, jogszabály által megkívánt személyes adatait a számviteli bizonylatokon megtartjuk.

A fenti jogait elsősorban az info@forgacs.hu email címre küldött megkeresés útján gyakorolhatja, de munkatársaink is készséggel állnak rendelkezésére a honlapunkon megtalálható elérhetőségeken.

Jogorvoslat:
Amennyiben adatvédelemhez fűződő jogainak megsértését vélelmezi, kérjük lépjen velünk kapcsolatba elérhetőségeinken.
Személyes adatai kezelésével kapcsolatban tapasztalt jogsérelem vagy annak közvetlen veszélye esetén kezdeményezheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság eljárását. A Hatóság elérhetőségei a Hatóság honlapján találhatók meg. (http://www.naih.hu/uegyfelszolgalat,–kapcsolat.html). A fentieken túl jogsérelem esetén joga van bírósághoz fordulni, a per elbírálása alapesetben az alperes székhelye szerint illetékes törvényszék hatáskörébe tartozik, de a pert az érintett választása szerint a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja.

Kiegészítő tájékoztatás állásajánlatra jelentkezők részére:  
A Compar 97 Kft. által meghirdetett állásokra jelentkezők az állásra történő pályázatuk elküldésével elismerik, hogy a Sliver-PLan Kft. személyes adatok kezelésére vonatkozó tájékoztatóját megismerték és tudomásul veszik. Az állásra benyújtott pályázat elküldésével a jelentkező kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a pályázatban megadott személyes adatait a Sliver-Plan Kft. jelen tájékoztatóban meghatározottak szerint kezelje.

A Sliver-Plan Kft.-hez benyújtott pályázatok tárolása a Sliver-Plan Kft. székhelyén történik. A pályázatokat az ügyvezető és a meghirdetett pozíció leendő közvetlen felettese kezeli, de a pályázó tudomásul veszi, hogy a pályázatában megadott adatokhoz a Sliver-Plan Kft. bármely munkatársa illetve az informatikai szolgáltatást nyújtó partnerei is hozzáférhetnek.

A benyújtott pályázatok és minden, a sikertelen pályázatot benyújtókhoz köthető személyes adat a toborzási időszak lezárultát, vagy az adott pozíció betöltését követő legkésőbb 60 nap elteltével megsemmisítésre kerülnek.

Kamerás- és rendszám-felismerő megfigyelő rendszer:  
Telephelyünkön, a 8000 Székesfehérvár, Kereszttöltés út 4358/4 alatt biztonsági és bűnmegelőzési okokból videós megfigyelő rendszert üzemeltetünk. A rendszer a mozgókép-felvétel készít az üzem területén és a parkolóban.

A videós megfigyelés során rögzítésre kerülhet az Ön képmása, az adatkezelés a munkatársaink és ügyfeleink biztonsága, valamint a visszaélések megakadályozásának érdekében, jogos érdekünkön alapul. A felvételekhez a kamerás és rendszámfelismerő rendszert üzemeltető partnerünk, mint harmadik személy hozzáférhet.

A videófelvételeket –amennyiben nem szükséges azok további felhasználása visszaélés miatt- 15 napig tároljuk, azt követően törlésre kerülnek.

Cookie-k használata:
A cookie (süti) olyan kisméretű szövegfájl, amely a számítógép vagy a mobil eszköz merevlemezén tárolódik, és a későbbi látogatásokkor aktiválódik. A sütik használatának elfogadása, engedélyezése nem kötelező. Ön vissza tudja utasítani a sütik használatát számítógépe vagy a böngészésre használt más eszköze, illetve a honlap eléréséhez használt böngészője beállításain keresztül, azonban ilyen esetben, sütik nélkül nem tudja majd maradéktalanul kihasználni honlapunk minden funkcióját.
A sütik technikai információkat tárolnak, ezen információk nem teszik lehetővé a látogató személy szerint beazonosítását.